หน้าเว็บ

26 มิถุนายน 2555

โครงการออกแบบตัวอักษรอย่างสร้างสรรค์ประกวดงาน TFACE #2
           เริ่มต้นขี้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ งาน Thai Typeface Design Competition ครั้งที่ 2 เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 2555   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่นจะได้รับโล่ ระดับดีจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์จะได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นสำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์โดยเฉพาะ

1. วัตถุประสงค์
        - ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ด้านอักขระภาษาไทย เพื่อมีแบบตัวพิมพ์ไทยให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม หลากหลาย อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะกับเนื้อหาของงาน
        - ส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่ โดยการสร้างเวทีสำหรับการแข่งขันประชันผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
        - ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่
        - เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย อันประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักออกแบบ บริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ ผู้ใช้ เครือข่ายสื่อต่างๆ และทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้เครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. การดำเนินงาน

        - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยผ่านเครือข่ายฟอนต์ ได้แก่ สถาบันการศึกษา และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิก และการใช้ฟอนต์

        - นักออกแบบฟอนต์ จะส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิด PDF โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ชมรมฯ เตรียมไว้สำหรับการรับผลงาน ซึ่งมีระบบคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญาของผู้ออกแบบฟอนต์เป็นอย่างดี

        - ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน

               • ผลงานออกแบบฟอนต์ ไม่จำกัดประเภท ได้แก่ ตัวเนื้อความ, ตัวพาดหัว, ตัวแฟนซี ฯลฯ

               • ผลงานให้เรียงเป็นข้อความสั้น ตามที่คณะกรรมการกำหนด บนพื้นที่กระดาษขนาด A3

        - คณะกรรมการคัดเลือก ทีึ่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 20 คน เพื่อรับโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ เป็นเวลา 1 วัน

        - เผยแพร่ผลงานและข้อมูลของผู้ออกแบบ ผ่านทางเว็บไซต์ของชมรมฯ และเครือข่ายพันธมิตร


3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประกวด

        - นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชา lettering design และ typography

        - นักออกแบบกราฟิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกแบบตัวพิมพ์

4. แผนการดำเนินงาน

        - 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2555

               • ติดต่อประสานงานเครือข่ายฟอนต์ ได้แก่ fOnt.com, เครือข่ายใน facebook, ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแบบตัวพิมพ์ของชมรมฯ และของกรมทรัพย์สินทางปัญญา, บริษัทผู้พัฒนาแบบตัวพิมพ์, อาจารย์และสถาบันการศึกษาทีเปิดสอนวิชา lettering design และ typography, นิตยสาร iDesign, Computer Art ฯลฯ

               • แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

       - 15 พ.ค. 2555 เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ

       - 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2555 รับผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.tepclub.org

       -  1-3 ก.ค. 2555 คัดเลือกผลงาน

       - 5 ก.ค. 2555 แจ้งผลการคัดเลือกถึงผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ผ่านเกณฑ์ (รวม 50 คน)

       - 21 ก.ค. 2555 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ (80-100 คน) ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายฟอนต์ และการมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ


5. ตัวชี้วัด

         ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมและจำนวนผลงาน

             - มีผู้ส่งผลงานไม่น้อยกว่า 150 คน จำนวนผลงาน ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน

             - มีผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
         ด้านเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย
             - มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 สถาบัน
             - ได้รับความสนับสนุนจากบริษัทผู้พัฒนาแบบตัวพิมพ์
             - ได้รับความสนับสนุนจากสื่อต่างๆ เช่น fOnt.com และนิตยสารด้านการออกแบบกราฟิก

6. การสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์
    6.1  กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
           - ความรู้เรื่องฟอนต์สำหรับสือใหม่ (เว็บไซต์, eBook)
           - ประสบการณ์ในการออกแบบตัวอักษรไทย และละติน (Latin)
           - ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสร้างฟอนต์
           - การทำตลาดฟอนต์ (ในประเทศและต่างประเทศ)
           - ความเห็นเรื่องฟอนต์จากฝั่งนักออกแบบกราฟิก (ผู้ใช้ฟอนต์)
    6.2  กิจกรรมสร้างเครือข่าย
           -  จับคู่นักออกแบบและบริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
           -  แนะนำเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ – fOnt.com และ facebook และนิตยสารด้านการออกแบบกราฟิก
           -  สร้างการมีส่วนร่วมของ resource persons ในเครือข่ายฟอนต์ โดยการเป็นวิทยากร การเป็นพี่เลี้ยงให้นักออกแบบรุ่นใหม่
ที่มาจาก: http://www.tepclub.org/?page_id=1674

           ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานให้ออกแบบตัวอักษรภาษาไทยในรูปแบบส่วนตัว อ่านง่าย สบายตา จึงได้ออกแบบตัวอักษรภายใต้แนวความคิด " ไทยเทค " ซึ่งได้แรงบรรดาลใจมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นสามมิติ มีหัวเหลี่ยมและเฉียบคม 


           ขั้นตอนการออกแบบนั้น ทำการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 เนื่องจากมีเครื่องมือที่เข้าใจง่าย และมีความถนัดส่วนตัวในการใช้งานเวอร์ชั่นนี้

1. ทำตัวอักษรแต่ละตัวแยกไว้ก่อน โดยฟอนต์นี้เกิดมาจากการผสมผสานของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหลากหลายแบบ นำมารวมเข้าด้วยกัน โดยแยกแต่ละตัวไว้เป็น layer ของมันเอง เพื่อความสะดวกแก่การแก้ไขในภายหลัง2. เมื่อได้ตัวอักษรครบแล้วจึงนำมาจัดเรียงตามภาพต้นแบบ โดยสร้างเส้น guide แบ่งสัดส่วนของตัวอักษรให้เท่าๆกัน เพื่อความสวยงาม


3. เมื่อเสร็จแล้ว จึงทำการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานอ้างอิงจากภาพต้นแบบ แล้วจึง export เป็นไฟล์ jpeg ผลงานที่ได้ออกมาเป็นดังเช่นนี้

ออกแบบโดย:     นางสาวกฤติกา  โสภาเธียร
รหัสนักศึกษา   5311322274    กลุ่มเรียน  102
Contact E-mail:     kkrittikas@gmail.com
Publish blog:      http://krittika-arti3314.blogspot.com/
วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTI3314)รายงานสรุปผลขั้นตอนการออกแบบ Font อย่างสร้างสรรค์(อธิบายถึงทุกขั้นตอนของการออกแบบอย่างละเอียด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น